Verkrijgen bijzondere beroepsbekwaamheid

De regeling van de bijzondere beroepsbekwaamheid is gelijklopend met die van de bijzondere beroepstitel. De wijze waarop een bijzondere beroepsbekwaamheid kan verkregen worden, wordt eveneens vastgelegd in een ministerieel besluit.

De bijzondere beroepstitel geriatrie wordt reeds geregeld door het MB van 19/04/2007 (gepubliceerd in het staatsblad van 08/06/2007). De federale raad voor verpleegkunde formuleerde reeds een advies m.b.t. de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie, de palliatieve zorg en de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie.

Algemene procedure

Voorwaarden voor erkenning

Om de erkenning te verkrijgen moet je een specialisatie opleiding van 10 studiepunten of 150 uren volgen. In tegenstelling tot de bijzondere beroepstitel omvat de opleiding hier enkel een theoretisch luik. De inhoud van de opleiding wordt bepaald in het uitvoeringsbesluit.

Met het behaalde certificaat kan je een aanvraag richten voor het verkrijgen van de bijzondere beroepsbekwaamheid.

Voorwaarden voor het behoud van de erkenning

Indien je houder bent van een bijzondere beroepstitel moet je aan twee voorwaarden voldoen om deze titel te behouden.

1      Permanente bijscholing volgen m.b.t. de verschillende domeinen die zijn opgenomen in het Ministeriële Erkenningsbesluit. Deze vorming moet minstens 60 uren bedragen per schijf van 4 jaar, wat overeenkomt met 15 uren bijscholing op jaarbasis.

2      Tewerkgesteld zijn in een erkend zorgprogramma, cfr. de bijzondere beroepstitel, gedurende minstens 1500 uren per schijf van 4 jaar, wat overeenkomt met 375 uren op jaarbasis.

Je moet de bewijsstukken m.b.t. de permanente bijscholing en de relevante tewerkstelling altijd kunnen voorleggen op vraag van de erkenningscommissie. Je hoeft deze niet systematisch aan de erkenningscommissie te bezorgen, maar moet ze dus wel persoonlijk bewaren gedurende 4 jaar.

Overgangsbepalingen

Onder bepaalde voorwaarden kan je een bijzondere beroepstitel bekomen via een verkorte opleiding. In elk Ministerieel uitvoeringsbesluit wordt een overgangsperiode voorzien, meestal ongeveer 3 jaar vanaf publicatie. Op voorwaarde dat je 2 jaar voltijdsequivalent ervaring kan aantonen binnen een erkend zorgprogramma (cfr. de beroepstitel), kan je op basis van een bijkomende opleiding van minimaal 50 uren ook je aanvraag indienen. De uiterste datum waarop je de opleiding en de werkervaring moet bewijzen wordt ook vermeld in het uitvoeringsbesluit.

 

TERUG
<-->