Bijzondere Beroepstitels en Bekwaamheden

Situering en oorsprong

De bijzondere beroepstitels (BBT) en -bekwaamheden (BBB) worden gestuurd vanuit de FOD Volksgezondheid en lopen veelal parallel met de erkenning van zorgprogramma’s. In 1994 verscheen een eerste lijst van bijzondere beroepstitels en -bekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde. In 1996 werd dit gevolgd door een eerste uitvoeringsbesluit waarin de vorm en inhoud van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg werd vastgelegd.

Sinds 1996 is het lang stil geweest wat betreft de BBT en BBB. Het is pas in 2006, met het verschijnen van een vernieuwde lijst van titels en bekwaamheden, dat er opnieuw actief werd gewerkt aan nieuwe uitvoeringsbesluiten. Het KB van 27-09-2006 heeft de voorgaande wetgeving (van 1994 en 1996) volledig vervangen.

Binnen de gezondheidszorg en het verpleegkundig onderwijs verloopt de implementatie van deze BBT en BBB niet altijd even vlot. Onderwijs is immers een Vlaamse bevoegdheid en momenteel betekent dit dat de opleiding voor het behalen van de bijzondere beroepstitel (nog) niet wordt gesubsidieerd. Ook binnen het werkveld loopt dit niet altijd even eenvoudig. Naast de FOD Volksgezondheid functioneren sommige verzorgingsinstellingen en diensten onder de bevoegdheid van het Vlaams Agentschap zorg en gezondheid. Naast de verschillende regelgevende overheden speelt ook het RIZIV een rol in de erkenning (en daarbij horende tarificatie) van bepaalde specialisaties, b.v. de erkenning als diabetes educator.

Overzicht

In het Koninklijk Besluit van 27 september 2006 worden 11 bijzondere beroepstitels en 6 bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde vastgelegd.

Een bijzondere beroepstitel wordt voorbehouden aan houders van het diploma of de titel van gegradueerde verpleger of van bachelor in de verpleegkunde.

Een bijzondere beroepsbekwaamheid wordt voorbehouden aan houders van het diploma of de titel van gegradueerde verpleger, voor de bachelors in de verpleegkunde, voor de houders van het diploma In de verpleegkunde en voor de houders van het brevet of de titel van verpleger.

Bijzondere Beroepstitel

Bijzondere Beroepsbekwaamheid

Verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie

Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie

Verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie

Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie

Verpleegkundige gespecialiseerd in de sociale gezondheidszorg

Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de wondverzorging

Verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie

Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg

Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorgen en de  spoedgevallenzorg

 

Verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie

Verpleegkundige gespecialiseerd in de medische beeldvorming

Verpleegkundige gespecialiseerd in de stomatherapie en de wond zorg

Verpleegkundige gespecialiseerd als operatieassistent en als instrumentist

Verpleegkundige gespecialiseerd als perfusionist

Verpleegkundige gespecialiseerd in de anesthesie

Erkenning

De erkenning van de bijzondere beroepstitel en/of -bekwaamheid verloopt via de erkenningscommissie binnen de Federale raad voor verpleegkunde. In het KB van 21 april 2007 werden daartoe een erkenningsprocedure, een beroepsprocedure en procedures voor controle, sanctie en opnieuw verkrijgen van de erkenning vastgelegd.

Voorwaarden verkrijgen

Bijzondere beroepstitel

Volgen van een bijkomende opleiding van 60 studiepunten of 900 uur, met een theoretisch en een praktisch gedeelte van elk 30 studiepunten.

Gedurende de overgangsperiode, die wordt vastgelegd in het uitvoeringsbesluit, kan de bijzondere beroepstitel worden verkregen door het volgen van een bijkomende opleiding van 150 uur. Bijkomende voorwaarde is dat de verpleegkundige ook een relevante werkervaring van 2 jaar voltijds equivalent kan bewijzen.

Bijzondere beroepsbekwaamheid

Volgen van een bijkomende opleiding van 10 studiepunten of 150 uur. Deze opleiding bestaat enkel uit een theoretisch gedeelte.

In het uitvoeringsbesluit wordt ook hier een overgangsmaatregel voorzien waarbinnen het mogelijk is een bijzondere beroepsbekwaamheid te verkrijgen door het volgen van een opleiding van 50 uur. Ook hier dient er naast deze opleiding een relevante werkervaring van 2 jaar voltijds equivalent bewezen te worden.

Voorwaarden voor behoud

Het behouden van de bijzondere beroepstitel en -bekwaamheid is verbonden aan twee voorwaarden:

 • Het volgen van 60 uur permanente vorming in een periode van 4 jaar.
 • Tewerkgesteld zijn binnen een relevante zorgsetting gedurende minstens 1.500 uur in een periode van 4 jaar.

De BBT en BBB wordt toegekend voor onbepaalde duur, houders dienen niet meer om de 4 jaar een vernieuwing van de titel of bekwaamheid aan te vragen. De FOD Volksgezondheid oefent het toezicht uit op de voorwaarden voor het behouden van de BBT en BBB. Dit vindt plaats onder de vorm van steekproeven waarbij de houder van de titel of bekwaamheid gevraagd wordt om de gevolgde permanente vorming en de relevante tewerkstelling te bewijzen.

Deze voorwaarden hebben betrekking op zowel het behoud van de bijzondere beroepstitel als het behoud van de bijzondere beroepsbekwaamheid.

Opnieuw verkrijgen

Bij het verliezen van de bijzondere beroepstitel en/of -bekwaamheid, kan de titel of bekwaamheid opnieuw verkregen worden mits het volgen van een bijkomende opleiding. Deze opleiding bedraagt de 60 uur permanente vorming, aangevuld met een bijkomende opleiding ten bedrage van 20% van de vereiste permanente vorming. Dit betekent dus dat er een totaalpakket van 75 uur vorming moet doorlopen worden om de BBT of BBB opnieuw te verkrijgen.

Vergoeding

In het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep (K.B. van 22 juni 2010) is een jaarlijkse vergoeding voor de bijzondere beroepstitel en -bekwaamheid voorzien. Er wordt jaarlijks een bijkomende premie toegekend aan de houders van een BBT en/of BBB op voorwaarde dat zij zijn tewerkgesteld in een functie of zorgprogramma die de betreffende specialisatie voorziet. In een rusthuizen en RVT worden de premies toegekend aan die verpleegkundigen die ook effectief de bedoelde functie uitoefenen.

De vergoeding wordt in de maand september uitbetaald door de werkgever i.f.v. de arbeidsduurregeling en het aantal gewerkte maanden van 1 september van het voorgaande jaar tot 31 augustus van het lopende jaar. De FOD Volksgezondheid keert het totale bedrag voor de premies uit aan de werkgever op basis van het aantal verpleegkundigen, die houder zijn van een BBT of BBB, dat in de referteperiode in dienst was.

De vergoeding wordt uitgekeerd vanaf 2010 en bedraagt:

 • € 1.113,80 (bruto) voor verpleegkundigen die houder zijn van een bijzondere beroepsbekwaamheid
 • € 3.341,50 (bruto) voor verpleegkundigen die houder zijn van een bijzondere beroepstitel

Voorwaarden naar opleiding

De specifieke inhoudelijke voorwaarden m.b.t. de bedoelde opleiding wordt bepaald in het desbetreffende uitvoeringsbesluit. In bijlage zijn de besluiten terug te vinden die reeds van kracht zijn en de ontwerp besluiten die binnen de Federale Raad voor Verpleegkunde werden opgemaakt en die eind 2012 zullen worden gepubliceerd.

Actuele bijzondere beroepstitels

 • Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg
 • Verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie
 • Verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie
 • Verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie

Verwachte bijzondere beroepstitels

 • Verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie

Actuele bijzondere beroepsbekwaamheden

 • Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie
 • Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie

Verwachte bijzondere beroepsbekwaamheden

 • Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie